fbpx

Amnistra

W celu uzyskania informacji o gromadzonych przez Ciebie danych osobowych, celach i podmiotach, którym dane są udostępniane, możesz skontaktować się z Administratorem danych.

Administrator danych

Adres e-mail właściciela: info@amnistra.com

Rodzaje gromadzonych danych

Administrator Danych nie udostępnia wykazu rodzajów gromadzonych Danych Osobowych.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w specjalnych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane Osobowe mogą być swobodnie podawane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane w niniejszej Aplikacji są obowiązkowe. Jeżeli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez tę Aplikację może okazać się niemożliwe. W przypadkach, gdy w Aplikacji wskazano niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.

Użytkowników, którzy mają wątpliwości, które Dane są obowiązkowe, zachęcamy do skontaktowania się z Administratorem Danych.

Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dodatkowych celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za Dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Metody i miejsce przetwarzania zbieranych Danych

Metody przetwarzania

Administrator Danych przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, przy czym metody organizacyjne i logika są ściśle powiązane ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne strony zaangażowane w organizację tej Aplikacji (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu , firmy informatyczne, agencje komunikacji) mogą mieć dostęp do Danych, a także, w razie potrzeby, wyznaczeni przez Administratora Danych jako Podmioty Przetwarzające Dane. Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można w każdej chwili zażądać od Administratora danych.

Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można w każdej chwili zażądać od Administratora danych.

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika w przypadku zaistnienia jednej z poniższych przesłanek:

 • Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator danych może mieć możliwość przetwarzania Danych osobowych bez zgody Użytkownika lub innej podstawy prawnej określonej poniżej, do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu („rezygnacja”) wobec takiego przetwarzania. Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych podlega przepisom europejskim dotyczącym ochrony Danych Osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub podjęcia działań przedumownych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

W każdym przypadku zawsze istnieje możliwość zwrócenia się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdorazowego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawa przewidzianego umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w siedzibach Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Administratorem danych.

Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane do kraju innego niż kraj, w którym się znajdujesz. Aby uzyskać dalsze informacje na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej państw, takiej jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, a także o bezpieczeństwie środki przyjęte przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy następuje jeden z opisanych powyżej transferów zapoznając się z sekcją niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub zwrócić się o informację do Administratora Danych, kontaktując się z nim na wskazane na wstępie dane kontaktowe.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

 • Dane Osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane Osobowe zbierane dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje dotyczące prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora Danych w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem Danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej do czasu wycofania tej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do dłuższego przechowywania Danych Osobowych w ramach wywiązania się z obowiązku prawnego lub na polecenie organu władzy.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego po upływie tego okresu nie będzie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, poprawiania i przenoszenia danych.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą skorzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych, gdy odbywa się ono na innej podstawie prawnej niż zgoda. Więcej szczegółów na temat prawa do sprzeciwu można znaleźć w poniższej sekcji.
 • uzyskać dostęp do swoich Danych. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora Danych, niektórych aspektach przetwarzania oraz otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora Danych, niektórych aspektach przetwarzania oraz otrzymania kopii przetwarzanych Danych. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia prawidłowości swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
 • uzyskania usunięcia lub usunięcia Twoich Danych Osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać usunięcia jego Danych przez Administratora Danych.
 • Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może żądać usunięcia jego Danych przez Administratora Danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, uzyskać ich niezakłócone przeniesienie do innego administratora. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie, gdy Dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której Użytkownik jest stroną lub związanych z nią środków umownych.
 • złożyć skargę. Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub podjąć kroki prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkowników informuje się, że w przypadku przetwarzania ich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego mogą oni wnieść sprzeciw wobec przetwarzania bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator danych przetwarza dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi punktami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z praw przysługujących Użytkownikowi, Użytkownik może skierować żądanie na Dane Kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora w możliwie najkrótszym terminie, w każdym razie w terminie jednego miesiąca.

Więcej informacji na temat zabiegu

Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać wykorzystane przez Administratora Danych w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ewentualnego ustalenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu przez Użytkownika z tej Aplikacji lub powiązanych Usług.

Użytkownik oświadcza, że ​​jest świadomy, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.

Konkretne ujawnienia

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza Aplikacja może udostępnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Dla potrzeb związanych z obsługą i konserwacją, ta Aplikacja oraz wszelkie wykorzystywane przez nią usługi podmiotów trzecich mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, a także mogą zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można uzyskać w każdej chwili od Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiadanie na żądania „Nie śledź”.

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”.

Aby dowiedzieć się, czy usługi stron trzecich, z których korzystasz, je obsługują, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, powiadamiając o tym Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji oraz, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych w jego posiadaniu. Prosimy o częste odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli zmiany mają wpływ na przetwarzanie, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator danych ponownie pobierze zgodę Użytkownika, jeśli zajdzie taka potrzeba.